जेव्हा बायकोने आईवर चोरीचा आरोप केला तेव्हा मुलाने काय केले हे आवश्य पहा….

बायको आईवर सतत आरोप करत होती आणि सतत तिला मर्यादीत राहायला सांगत होता. पण बायको मात्र गप्प बसायचे काही नावच घेत नव्हती. ती जोरजोरात ओरडून सांगत होती की मी अंगठी …

Read More